Πρωτόκολλο για την απόκτηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων για την επιχειρηματικότητα

Η ομάδα του έργου θα αναπτύξει ένα πρωτόκολλο για τον εντοπισμό των ισχυρών και των αδύναμων σημείων των διαφορετικών προσεγγίσεων στην επιχειρηματικότητα των μεταναστών, οι οποίες εφαρμόζονται στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.

Δείτε αναφορά (στα Αγγλικά): MESI_Needs_Assessment_Report

Συλλογή καλών πρακτικών και καινοτομιών

Η ομάδα του έργου θα αναπτύξει ένα πλαίσιο για τον εντοπισμό καλών πρακτικών μεταξύ των χωρών της ΕΕ, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί σαν οδηγός για την ενσωμάτωση στοιχείων που θα ενισχύσουν τον αντίκτυπο των τοπικών δραστηριοτήτων που υλοποιούν εκπαιδευτές ενηλίκων και οι επαγγελματίες που εργάζονται με μετανάστες.

Δείτε αναφορά (στα Αγγλικά): MESI_Good Practices and Innovations

Ηλεκτρονικό μάθημα

Θα αναπτυχθεί ένα ηλεκτρονικό μάθημα για την επιχειρηματικότητα, το οποίο θα είναι σχεδιασμένο ειδικά για την αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών αναγκών των μεταναστών με στόχο την προώθηση της επιχειρηματικότητας σε αυτές τις ομάδες.  

Το μάθημα θα αποτελείται από τις πιο κάτω θεματικές ενότητες:

1.Εισαγωγή στην επιχειρηματικότητα – Επιχειρηματικές δεξιότητες
2. Νομικό και κανονιστικό πλαίσιο
3. Διαχείριση έργου και στρατηγικός σχεδιασμός
4. Πρόσβαση στις αγορές
5. Κατανόηση της τοπικής επιχειρηματικής κουλτούρας
6. Χρηματοδότηση και εύρεση χρημάτων

Βρείτε το ηλεκτρονικό μάθημα εδώ: https://start.mesi-project.eu/login

Πακέτο εργαλείων κατάρτισης

Το εργαλείο αυτό αναμένεται να παρέχει στους εκπαιδευτές ενηλίκων, και στους επαγγελματίες που εργάζονται με μετανάστες τις γνώσεις και τα εργαλεία που απαιτούνται για τη χρήση του υλικού που αναπτύχθηκε για την επιχειρηματικότητα ν και να τους βοηθήσει να αναπτύξουν ένα σχέδιο ενημέρωσης για την πρόσληψη μεταναστών και την συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικά προγράμματα.

Δείτε πακέτο εργαλείων κατάρτισης (στα Αγγλικά): In-service Training Toolkit_MESI