Το έργο θα αναπτύξει υλικό για ένα ηλεκτρονικό μάθημα ειδικά σχεδιασμένο για να αναπτύξει τις επιχειρηματικές ικανότητες των μεταναστών, εξοπλίζοντας αρχικά τους επαγγελματίες που εργάζονται μετανάστες με τα εργαλεία που απαιτούνται για να υποστηρίξουν και να ενδυναμώσουν τις επιχειρηματικές ικανότητες των μεταναστών. Το υλικό  θα ενισχύσει την ικανότητα των επαγγελματιών να σχεδιάζουν δράσεις που θα ενισχύσουν την προβολή των δραστηριοτήτων των μεταναστών και συνεπώς να αυξήσουν τη συμμετοχή των μεταναστών στην κοινωνικοοικονομική ζωή της χώρας διαμονής τους.

Στόχοι

  • Ενίσχυση των επαγγελματιών που εργάζονται με μετανάστες και των επαγγελματιών που ασχολούνται με την ανάπτυξη επιχειρηματικών ικανοτήτων με τα απαραίτητα εργαλεία για την ενίσχυση της συμμετοχής των μεταναστών στην επιχειρηματικότητα.
  • Ενίσχυση των γνώσεων των επαγγελματιών που εργάζονται με μετανάστες στο σχεδιασμό δραστηριοτήτων προβολής για την υποστήριξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των μεταναστών.
  • Ενίσχυση και προώθηση της συνεργασίας μεταξύ της ομάδας-στόχου και άλλων ενδιαφερομένων για την προώθηση της επιχειρηματικότητας των μεταναστών.
  • Υποστήριξη των προσπαθειών των τοπικών και ευρωπαϊκών οργανισμών στην εφαρμογή μιας ολιστικής προσέγγισης στην υποστήριξη των μεταναστών επιχειρηματιών μέσω της ανάπτυξης εργαλείων που θα είναι διαθέσιμες σε όλους.

Αποτελέσματα

  • Οι επαγγελματίες που εργάζονται με μετανάστες και οι επαγγελματίες που ασχολούνται με την ανάπτυξη επιχειρηματικών ικανοτήτων θα ενισχύσουν τις γνώσεις τους με εργαλεία που έχουν ως στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής των μεταναστών στην επιχειρηματικότητα.
  • Οι επαγγελματίες που εργάζονται με μετανάστες θα αποκτήσουν γνώσεις στο σχεδιασμό δραστηριοτήτων προβολής για την υποστήριξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των μεταναστών.
  • Θα ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ επαγγελματιών που εργάζονται με μετανάστες σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.